Educante z.s.

Název projektu: Podpora sebeobhájství v ORP Kyjov
Doba realizace: 1. 9. 2022 – 31. 8. 2023

Smyslem projektu je primárně podpora při zplnomocnění a schopnosti sebeobhájství znevýhodněných občanů s cílem snižování závislosti sebeobhájců při naplňování vlastních práv prostřednictvím cizích subjektů, začleňování znevýhodněných občanů do společnosti. Znevýhodněné občany budeme dlouhodobě připravovat (formou doprovázení a podpory) nejen v kompetencích týkajících se sebeobsluhy, ale na fungování ve společnosti včetně aktivního občanství, znalosti vlastních práv a povinností a schopnosti komunikace svých práv vůči druhým stranám (nestačí jen svá práva znát, ale umět se jich domoci). Významné jsou též očekávané změny v municipalitách a ve veřejných službách, kde budeme vytvářet podpůrné materiály „easy to read“ a komunikační most. Díky podpoře pracovníků bude postupně docházet ke snižování komunikačních bariér. Na podporu myšlenky je třeba měnit smýšlení společnosti, proto budeme prostřednictvím malé kampaně informovat veřejnost o záměrech projektu a snižovat tak předsudky a obavy z osob s MP. Celkem podpoříme alespoň 4 znevýhodněné osoby, 1–2 osoby z municipalit a vytvořený manuál pro zainteresované strany.

Kontaktní osoba projektu: Bc. Zuzana Navarra, info@educante.cz 


Projekt podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Committee of Good Will – the Olga Havel Foundation from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.


Články o sebeobhájství