Pečujeme rádi

eu-esf

Název projektu: Pečujeme rádi
Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011231
Doba realizace: 1. 2. 2019 – 31. 7. 2022

Projekt je zacílen na podporu neformálních pečovatelů (také pečujících) a neformální péče. Educante z.s., jež projekt předkládá, je neziskovou organizací, která se věnuje podpoře osob ohrožených sociálním vyloučením. Její stěžejní cílovou skupinou jsou neformální pečující, kterým poskytuje odborné poradenství ambulantně v poradně i v terénu. Specializuje se také na jejich odborné vzdělávání. 

Hlavním cílem našeho projektu je podpora pečujících osob a neformální péče tak, aby pečující mohli využít svůj maximální potenciál jak v péči o své blízké, tak ve svém osobním životě. Vytvořením odpovídajících podmínek pro pečující, je budeme motivovat k účasti na péči o členy rodiny, kteří jsou na péči závislí, čímž podpoříme přenesení těžiště péče na komunitní (rodinnou) úroveň. Cílem projektu je podpora neformální péče, jakožto ekonomicky i společensky přínosné činnosti, která zásadně přispívá k rodinné soudržnosti a mezigenerační solidaritě a v oblastech s vysokou mírou nezaměstnanosti může snižovat tlak na trhu práce. K dosažení hlavního cíle povedou jednotlivé aktivity:

  1. Poskytování specifického ambulantního i terénního poradenství v oblasti péče se snahou o kombinaci formální a neformální péče, které zajišťuje Koordinátor péče (KA1).
  2. Rozvoj svépomoci neformálních pečovatelů, sdílení a získávání zkušeností za doprovodu Koordinátora péče (KA1).
  3. Zvýšení kompetencí CS v oblasti přímé péče pomocí praktické edukace v jejich přirozeném domácím prostředí. Zajišťuje Praktik péče (KA2).
  4. Zajištění informovanosti a dostupnosti podpory pečujícím, kteří pečují o nevyléčitelně nemocné a umírající prostřednictvím Praktika péče (KA2).
  5. Zvýšení kvalifikace v péči o blízkou osobu prostřednictvím odborného vzdělávacího programu pod vedením Lektorů vzdělávacího programu (KA3).

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Přejít nahoru