Educante z.s.

Pečujete-li v domácím prostředí o dospělou osobu závislou na péči jiné osoby ve II., III., nebo IV. stupni závislosti, budou se Vás týkat následující řádky. Podíváme se spolu na to, jaká jsou práva a povinnosti pečujících.

Zdravotní a sociální pojištění

Doba péče o závislé osoby se hodnotí jako zaměstnání, a proto se započítává do důchodového pojištění pečujícím osobám, ačkoliv během péče nejsou zaměstnány ani nevykonávají samostatnou výdělečnou činnost. Pokud patříte do této skupiny, máte nárok na to, aby za vás stát hradil zdravotní a sociální pojištění (nikoli nemocenské). Je ale třeba, abyste byli uvedeni jako osoba pečující na formuláři Oznámení o poskytovateli pomoci, který je přílohou Žádosti o příspěvek na péči. Pokud je Úřadem práce vydáno rozhodnutí o přiznání příspěvku a vy v té souvislosti chcete uplatňovat svoje práva, je nutné rozhodnutí do osmi dnů doložit vaší zdravotní pojišťovně.

Doba poskytování péče se vám také započítává jako náhradní doba pro účely důchodového pojištění, pokud spolu s příjemcem pomoci žijete ve společné domácnosti, nebo se jedná o osobu blízkou. Osobou blízkou se rozumí manželé, příbuzní v řadě přímé, děti, sourozenci, zeť, snacha a manžel rodiče kteréhokoli z manželů. Pokud pečujete a nejste osobou blízkou, ani nežijete ve společné domácnosti, není doba péče považována za dobu důchodového pojištění ani náhradní dobu pojištění.

Pokud bude osoba, o kterou pečujete, hospitalizována déle než kalendářní měsíc, zaniká jí nárok na výplatu Příspěvku na péči a stát vám přestává hradit zdravotní pojištění. Je třeba si za toto období pojištění uhradit, nebo se zaevidovat na Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, aby vám zdravotní pojištění uhradil stát.

Příspěvek na péči

Příjemcem pomoci je vždy osoba, která není schopná se o sebe sama postarat. Příspěvek na péči je určen na to, aby se tato osoba mohla finančně vypořádat s tím, kdo ji péči poskytuje. Měl by být využit v plné výši na zajištění pomoci, ať už ji poskytuje domácí pečující, nebo sociální služba. Pečující osoba může být výdělečně činná, ale v případě, že pečuje o člověka s přiznaným IV. stupněm závislosti se předpokládá, že se na péči podílí více poskytovatelů pomoci.

V případě, že pečující osobou není osoba blízká, jedná se o asistenta sociální péče. Může jít o známého, nebo kamaráda. Asistent sociální péče musí s příjemcem pomoci uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pomoci, jejíž součástí je rozsah, místo a čas poskytované pomoci a výše úhrady. Podmínkou takové spolupráce je, že Asistent sociální péče nesmí poskytovat péči jako předmět své podnikatelské činnosti.

Příjem pečující osoby plynoucí z Příspěvku na péči je osvobozen od daně, a to do výše poskytovaného příspěvku, jde-li o osobu blízkou. U fyzických osob jiných než blízkých, je od daně měsíčně osvobozena v úhrnu maximálně částka do výše příspěvku pro osobu se IV. stupněm závislosti (19 200 Kč).

Nejen práva, ale i povinnosti pečujících

Kromě uvedených nároků má pečující také své povinnosti. Především má povinnost poskytovat péči v odpovídajícím rozsahu a kvalitě. Toto může být předmětem kontroly Úřadu práce, který provádí namátkové kontroly využívání příspěvku na péči. Dále má vůči tomuto úřadu oznamovací povinnost, která se týká písemného nahlášení data hospitalizace a návratu opečovávaného. Stejně jako u ohlášení úmrtí platí lhůta osmi dnů.

prava-a-povinnosti-pecujicich
Práva a povinnosti pečujících