Educante z.s.

eu-prv-logo-2
kyjovske-slovacko-logo

Projekt byl realizován ve spolupráci Místní akční skupiny Kyjovské Slovácko v pohybu z.s.

Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.

Název projektu: Rozvoj neziskové organizace Educante z.s.
Doba realizace: 1. 2. 2023 – 31. 1. 2024

Smyslem projektu je profesionalizace neziskové organizace Educante z.s. v oblasti odborné a relaxační práce s členskou základnou a veřejností.

Anotace:

V rámci realizace projektu půjde o materiální vybavení prostor nezbytných pro zajištění chodu realizačního týmu, pro  členskou základnu a širokou veřejnost (zpravidla děti s postižením a jejich rodiče, pečující osoby a další osoby s duševním, tělesným, mentálním a kombinovaným postižením). Vybavení bude využívat cílová skupina v rámci programů, mezi které bude patřit poradenství, terapie, nácviky, workshopy a např. skupinové aktivity. Vybavení spolku popsané v projektu není určeno pro ekonomickou činnost, odborné vzdělávání a vznik akreditovaných kurzů. Je primárně určeno pro naplňování poslání spolku dle stanov, konkrétně k poskytování pomoci, podpory a povzbuzení lidem v těžké životní situaci, která vznikla následkem jejich zdravotního postižení.

Povinná publicita bude realizována formou webových stránek, nově vytvořeného posteru, jež bude umístěn v prostorách poradny a bude tak zřetelný pro příchozí klienty, dále bude publicita uvedena na prezentačních tištěných a on-line materiálech, jež používáme pro motivaci cílové skupiny zapojit se do našich aktivit a ve výroční zprávě naší organizace. 

Zapojen bude partner, Základní škola speciální, praktická škola a dětský domov Vřesovice, příspěvková organizace, jež umožní sdílet zkušenost a dobrou praxi včetně síťování. 

Z dlouhodobé zkušenosti při práci s osobami se zdravotním postižením a jejich pečujícími osobami (z řad členské základny a široké veřejnosti) vzešla potřeba podpory relaxace, uvolnění, odborné podpory a zájem o služby, které naše organizace nabízí dle stanov.