Educante z.s.

jihomoravsky-kraj

Název projektu: Dobrovolník kvalifikovaný pro neformální péči
Doba realizace: 1. 1. – 31. 12. 2021

Donátoři: Jihomoravský kraj

Smyslem projektu byl rozvoj dobrovolnictví v oblasti neformální péče. Tohoto cíle jsme chtěli dosáhnout realizací dílčích cílů:

 • vytvořením a realizací vzdělávacího programu, čímž bychom zvýšili počet dobrovolníků, kteří jsou připraveni (kvalifikováni) pro dobrovolnickou činnost u lidí s postižením/seniorů
 • rozšířením povědomí o dobrovolnictví v oblasti neformální péče, čímž zvyšujeme zájem potencionálních dobrovolníků o dobrovolnickou činnost v této oblasti

Podařilo se nám zorganizovat on-line kulatý stůl, čímž jsme vytvořili prostor pro debatu o dobrovolnictví. Naše pozvání přijali a se svými příspěvky vystoupili: Michaela Jandová, koordinátorka dobrovolníků HESTIA a ceny Křesadlo, manažerka portálu Dobrovolník.cz PhDr. Petr Horehleď, vedoucí odboru sociálních věcí Jihomoravského kraje Bc. Markéta Koláčková, koordinátorka dobrovolnického centra MUNI POMÁHÁ Mgr. Veronika Vašíčková a Mgr. Hana Čamlíková, Dobrovolnické centrum Krok Alena Krátká, koordinátorka dobrovolnického programu ASISTENCE, o.p.s.

Kulatého stolu se účastnili bez příspěvku:

 • Žáci Středního odborného učiliště Havlíčkova Kyjov, obor Pečovatelské služby
 • Studenti Střední zdravotnické školy v Kyjově
 • Za Unii pečujících – Hana Čalkovská
 • Za Centrum služeb pro seniory v Kyjově – ředitelka Mgr. Brančíková
 • Za Domov Horizont v Kyjově – Mgr. Klára Komínková
 • Za Klára pomáhá – Alena Kejzarová
 • Za Dobrovolnické centrum ADRA Břeclav – Jitka Kopuletá
 • Rodiče pečující o děti s mentálním a kombinovaným postižením

Náš cíl, vytvořit prostor pro sdílení dobré praxe a vzájemnou inspiraci, byl naplněn. Díky on-line prostoru jsme si napříč republikou mohli vyměnit zkušenosti s dobrovolnictvím a spolupráci s dobrovolníky. Organizace, které svoje dobrovolníky vysílají k lidem odkázaným na péči, se shodli v potřebě odborné přípravy a stálého doprovázení dobrovolníků.

Tím, že jsme ke kulatému prostoru přizvali studenty a žáky místních škol, jsme dali příležitost pro to, aby je téma dobrovolnictví v sociální oblasti mohlo oslovit.

Dále jsme v rámci projektu vytvořili vzdělávací program pro zájemce o dobrovolnictví, ve kterém budou seznámeni se základy péče o člověka. Cílem je vybavit dobrovolníky, kteří se rozhodli pomáhat lidem odkázaným na péči. Neměli by přitom primárně působit jako pečující, ale měli by si vědět rady v situaci, kdy bude jejich pomoc třeba. Proškoleni budou v roce 2022 v oblastech:

 1. Manipulace a přesuny člověka na invalidním vozíku a s holemi, jeho doprovod.
 2. Podávání stravy, výměna inkontinečních pomůcek, respekt k intimitě.
 3. Komunikace (demence, CMO, nedoslýchavost, mentální postižení), etika, aktivizace.
 4. První pomoc, základní ošetřovatelské úkony (měření teploty, krevního tlaku, komunikace s RZS).

Účel projektu byl naplněn. Podařilo se nám:

 • Navázat spolupráci s místními školami
 • Navázat spolupráci s místními úřady
 • Navázat spolupráci s organizacemi sdružujícími dobrovolníky
 • Zrealizovat on-line kulatý stůl
 • Vytvořit strukturu vzdělávacího programu
 • Navázat spolupráci s lektory vzdělávacího programu

Do našeho projektu se v roce 2021 zapojilo 9 dobrovolníků a kulatého stolu se zúčastnilo přibližně 60 osob.