free amp template

O spolku Educante z.s.

ČLÁNKY O NÁS
Nezisková organizace Educante z.s. vznikla oficiálně zápisem u Krajského soudu v Brně 15.1.2016. Naše neoficiální začátky jsou ale o rok starší. Potřeba být aktivní, prospěšný, předávat svoje zkušenosti a stále se vzdělávat, svedla dohromady tři ženy, které se setkaly při výkonu dobrovolnické činnosti. Vytvořily jsme dobrý tým a každá z nás vložila do společného ranku svoje srdce a zkušenosti. Od začátku nám bylo jasné, pro koho a s kým chceme pracovat. Jsou to lidé sociálně vyloučení, nebo tímto ohrožení. Jedna polovina našeho spolku má blíže k seniorům, druhá k lidem se zdravotním znevýhodněním. Kde jsme se ale potkali a zakotvili, to jsou domácí pečující. Ti jsou našim stěžejním zájmem. Nerozlišujeme o koho se pečující stará. Zda o seniora, dlouhodobě nemocného, nebo člověka se zdravotním znevýhodněním. Ty základní problémy mají všichni stejné. Potřebují informace, praktickou pomoc, psychickou podporu a vzdělání. Kromě toho, že jim poskytujeme tuto komplexní podporu, se také snažíme prosazovat zájmy této komunity na regionální úrovni v oblasti sociální a rodinné politiky.
Komunita je podle našeho názoru jedním z nejdůležitějších článků, které mohou přispět k rozvoji společnosti, proto veškeré naše aktivity vychází z přímých potřeb dané skupiny osob. Při plánování naší činnosti vždy reagujeme na současnou situaci, potřeby a možnosti komunity a snažíme se najít cestu k dosažení cíle.
Kromě těchto základních aktivit se také Educante zapojuje do veřejného dění, kulturních i dobrovolnických akcí. Provozujeme komunitní centrum KoCKy, organizujeme výtvarné aktivity, podílíme se na charitativních sbírkách, zapojujeme se do celonárodních výzkumů. Spolupracujeme s místními organizacemi a poskytovateli sociálních služeb i vzdělávacími institucemi, a hlavně se snažíme, aby všechno, co děláme, mělo smysl.

Účel spolku dle stanov:

• Komplexní podpora inkluze osob ohrožených sociálním vyloučením.

• Přispívat k systémovému řešení prevence negativních sociálních jevů u cílových sociálních skupin a to zejména prostřednictvím poradenství, edukace a osvěty.

• Přispívat k vyšší míře zapojení seniorů do společenského života, rozvíjet jejich fyzické a duševní síly, podporovat sebedůvěru a zájem o další učení.

• Posilovat mezigenerační vztahy a tím vytvářet přirozené, zdravé prostředí pro soužití všech generací.

• Poskytovat pomoc, podporu a povzbuzení lidem v těžké životní situaci, která vznikla následkem jejich zdravotního postižení.

• Poskytovat pomoc, podporu a informace lidem pracujícím v pomáhajících profesích a lidem, pečujícím v domácí péči o osoby s postižením, nemocné, či umírající.

• Podporovat dobrovolnickou činnost a vytvářet prostor pro uplatnění dobrovolníků


Cílové skupiny: 

• Senioři 55 +

• Osoby se zdravotním postižením

• Osoby s mentálním, nebo kombinovaným postižením

• Lidé pečující v domácí péči o osoby s postižením, nemocné, či umírající

• Pracovníci v pomáhajících profesích

• Studenti

• Veřejnost


Spolek bude dosahovat tohoto účelu vyvíjením činnosti v těchto oblastech:

• Provozování volnočasových a zájmových aktivit

• Provozování vzdělávacích programů a kurzů

• Provozování komunitních center pro vzájemné setkávání

• Tvorba partnerských sítí, spolupráce s regionálními institucemi sdružujícími osoby z cílových skupin

• Spolupráce se sociálními firmami v regionu s cílem podpory zaměstnávání OZP

• Pořádání konferencí, kulturních a uměleckých aktivit

• Podpora zaměstnavatelů osob se zdravotním postižením

• Realizace osvětových a fundraisingových aktivit

• Vydávání literatury a informačních materiálů, poradenství a konzultace související s činností spolku

• Spolupráce s dobrovolníky, podpora rozvoje dobrovolnické práce


najdete nás na facebooku