create a website

O spolku Educante z.s.

ČLÁNKY O NÁS

Nezisková organizace Educante z.s. je kyjovský spolek se zaměřením na seniory, osoby se zdravotním postižením a prorodinné aktivity. Spolek byl  založen z potřeby pracovat v sociální oblasti a dopinit soubor poskytovaných sociálních služeb pro občany Kyjova a okolních obcí. Mimo to se ale zajímá o prorodinné aktivity a mezigenerační dialog. V tomto směru spolek připravuje jednorázové i pravidelné akce pro celou rodinu. Educante - jak už název napovídá - přináší nové možnosti vzdělávání

a informací pro veřejnost. V březnu letošního roku proběhla první přednáška pro důchodce v místní knihovně o tom, jak

naložit s volným časem v důchodu. Tématy dalších přednášek naplánovaných pro tento rok jsou: mentálně postižení, domácí péče a doprovázení a jak si udržet psychickou pohodu v těžkých situacích. V rámci celorepublikové výtvarné akce „Spokojené stáří očima dětí" jsme navázali spolupráci s kyjovskými mateřskými a základními školami. Děti ve věku 5 -15 let budou malovat svoji představu, jak podle nich vypadá spokojené stáří, a zapojí se tak do soutěže. Důležité ale není čí obrázek zvítězí, ale to, že budou mít děti důvod popřemýšlet, jak vnímají stáří svých babiček a dědečků a jak by si možná představovaly to svoje. V měsíci červnu  

proběhla ve Vlastivědném muzeu „Výstava Naruby", která měla přinést nové možnosti pro hendikepované a nový pohled na ně pro nás ostatní. Veškeré akce jsou tvořeny se záměrem podnítit aktivitu, zájem o informace a aktivní zapojení do společenského dění u seniorů a tělesně postižených spoluobčanů. Dále pak si klademe za cíl propojení generací a spolupráci s ostatními organizacemi tak, abychom přispěli k tvorbě přátelského prostředí pro rodiny. Naší snahou je také překonání bariér mezi hendikepovanými a zdravými obyvateli města Kyjova.


Účel spolku dle stanov:

• Komplexní podpora inkluze osob ohrožených sociálním vyloučením.

• Přispívat k systémovému řešení prevence negativních sociálních jevů u cílových sociálních skupin a to zejména prostřednictvím poradenství,     edukace a osvěty.

• Přispívat k vyšší míře zapojení seniorů do společenského života, rozvíjet jejich fyzické a duševní síly, podporovat sebedůvěru a zájem o další     učení.

• Posilovat mezigenerační vztahy a tím vytvářet přirozené, zdravé prostředí pro soužití všech generací.

• Poskytovat pomoc, podporu a povzbuzení lidem v těžké životní situaci, která vznikla následkem jejich zdravotního postižení.

• Poskytovat pomoc, podporu a informace lidem pracujícím v pomáhajících profesích a lidem, pečujícím v domácí péči o osoby s postižením,     nemocné, či umírající.

• Podporovat dobrovolnickou činnost a vytvářet prostor pro uplatnění dobrovolníků


Cílové skupiny: 

• Senioři 55 +

• Osoby se zdravotním postižením

• Osoby s mentálním, nebo kombinovaným postižením

• Lidé pečující v domácí péči o osoby s postižením, nemocné, či umírající

• Pracovníci v pomáhajících profesích

• Studenti

• Veřejnost


Spolek bude dosahovat tohoto účelu vyvíjením činnosti v těchto oblastech:

• Provozování volnočasových a zájmových aktivit

• Provozování vzdělávacích programů a kurzů

• Provozování komunitních center pro vzájemné setkávání

• Tvorba partnerských sítí, spolupráce s regionálními institucemi sdružujícími osoby z cílových skupin

• Spolupráce se sociálními firmami v regionu s cílem podpory zaměstnávání OZP

• Pořádání konferencí, kulturních a uměleckých aktivit

• Podpora zaměstnavatelů osob se zdravotním postižením

• Realizace osvětových a fundraisingových aktivit

• Vydávání literatury a informačních materiálů, poradenství a konzultace související s činností spolku

• Spolupráce s dobrovolníky, podpora rozvoje dobrovolnické práce


najdete nás na facebooku