O nás

Dokumenty

Chcete zaslat přihlášku na Váš email?

Zadejte níže Váše jméno a email a my Vám přihlášku pošleme

Stanovy spolku Educante z.s.

Založeného dle § 214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku)

Článek I.

Název spolku: Educante
(dále jen spolek)

Článek II.
  

Sídlo spolku: Svatoborská 28/2, 697 01 Kyjov

Článek III.
Účel spolku

 - Komplexní podpora inkluze osob ohrožených sociálním vyloučením.
- Přispívat k systémovému řešení prevence negativních sociálních jevů u cílových sociálních skupin a to zejména prostřednictvím poradenství, edukace a osvěty.
- Přispívat k vyšší míře zapojení seniorů do společenského života, rozvíjet jejich fyzické a duševní síly, podporovat sebedůvěru a zájem o další učení.
- Posilovat mezigenerační vztahy a tím vytvářet přirozené, zdravé prostředí pro soužití všech generací.
- Poskytovat pomoc, podporu a povzbuzení lidem v těžké životní situaci, která vznikla následkem jejich zdravotního postižení.
- Poskytovat sociální služby lidem sociálně vyloučeným, případně ohroženým sociální exkluzí.
- Poskytovat pomoc, podporu a informace lidem pracujícím v pomáhajících profesích a lidem, pečujícím v domácí péči o osoby s postižením, nemocné, či umírající.
- Podporovat dobrovolnickou činnost a vytvářet prostor pro uplatnění dobrovolníků

Cílové skupiny:
 - Senioři 55 +
 - Osoby se zdravotním postižením
- Osoby s mentálním, nebo kombinovaným postižením
 - Lidé pečující v domácí péči o osoby s postižením, nemocné, či umírající
 - Pracovníci v pomáhajících profesích
 - Studenti
 - Veřejnost

Spolek bude dosahovat tohoto účelu vyvíjením činnosti v těchto oblastech:
 - Provozování volnočasových a zájmových aktivit
 - Provozování vzdělávacích programů a kurzů
 - Provozování komunitních center pro vzájemné setkávání
 - Tvorba partnerských sítí, spolupráce s regionálními institucemi sdružujícími osoby z cílových skupin
 - Solupráce se sociálními firmami v regionu s cílem podpory zaměstnávání OZP
- Pořádání konferencí, kulturních a uměleckých aktivit
 - Podpora zaměstnavatelů osob se zdravotním postižením
 - Realizace osvětových a fundraisingových aktivit
 - Vydávání literatury a informačních materiálů, poradenství a konzultace související s činností spolku
 - Provozování sociálních služeb a sociálně-terapeutických dílen
 - Spolupráce s dobrovolníky, podpora rozvoje dobrovolnické práce

Článek IV.
Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů

Členem spolku se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 18 let.
Členství ve spolku vzniká zaplacením členského příspěvku, jehož roční výši stanoví členská schůze. Tímto okamžikem vznikají práva člena spolku a současně se člen zavazuje plnit základní povinnosti plynoucí pro něj z tohoto členství.

Práva člena spolku:
- podílet se na činnosti spolku
- spolurozhodovat o činnosti a hospodaření spolku
- volit orgány spolku
- být volen do orgánů spolku
- svými připomínkami a podněty přispět ke zlepšení činnosti spolku

Povinnosti člena spolku:
- dodržovat stanovy spolku
- podílet se na činnosti spolku
- svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl jmenován či volen
- platit členské příspěvky

Členství spolku zaniká předáním písemné odhlášky člena spolku předsedovi spolku. Po zaplacení členského příspěvku nelze členství ve stanoveném období zrušit.

Článek V.
Orgány spolku
  

Oddíl 1 – Nejvyšší orgán spolku
Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze svolávaná statutárním orgánem jedenkrát za rok nebo jinak podle potřeby. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li účastna alespoň nadpoloviční většina členů. Usnesení jsou přijata většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Každý člen má jeden hlas.


Oddíl 2 – Statutární orgán spolku
Statutární orgán spolku je kolektivní a tvoří jej výbor spolku. Výbor má 3 členy (předseda, místopředseda a pokladník) a je volen členskou schůzí veřejnou volbou na období 1 roku.
Výbor spolku svolává předseda, nebo místopředseda.
Jménem spolku jsou oprávněni jednat: předseda, místopředseda a pokladník. Ve zvláštních případech jsou oprávněni jednat jménem spolku další členové spolku pověřeni výborem. K platnosti úkonů je třeba alespoň jednoho z výše uvedených funkcionářů.

Článek VI.
Správní rok

Správní rok začíná 1. ledna a končí 31. prosince následujícího roku.
Správní rok je funkčním obdobím všech volených členů orgánů spolku.
Správní rok je účetním obdobím pro interní potřeby spolku.


Článek VII.
Zásady hospodaření spolku

Spolek hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), který nabyl při svém vzniku a v průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy.
Zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, výtěžky z akcí pořádaných spolkem, výnosy ze jmění, sponzorské dary a příspěvky veřejné samosprávy, či EU. Způsob užití příjmů je v souladu s účelem spolku stanoveným v Článku III.
Výplaty prostředků provádí pokladník spolku. Prostředky nevyužité do konce správního roku se převádí do příštího správního roku.
Článek VIII.
Kontrola hospodaření

Kontrola hospodaření je prováděna průběžně výborem spolku a jedenkrát ročně při výroční členské schůzi.

Článek IX.
Zánik spolku


Spolek zaniká:
- dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze spolku
- pravomocným rozhodnutím státních orgánů.

Po zániku spolku budou veškeré finanční prostředky použity na dobročinné účely.

Článek X.
Závěrečná ustanovení

Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními § 214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).
Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení členskou schůzí.

V Kyjově, dne 5. 5. 2017